แบบฝึกหัด
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Fash


คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงโปรแกรม Macromedia Fash ไม่ถูกต้อง

ก. สร้างภาพเคลื่อนไหว
ข. ผลิตงานมัลติมีเดีย
ค. สร้างงานกราฟิก
ง. ผลิตงานด้านวีดีโอได้ดี

2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อนมากๆ ต้องใช้เทคนิคการสร้างแบบใด

ก. Frame by Frame
ข . Motion Tween
ค . Mask Layer
         
ง. Motion Guide

3. นักเรียนต้องการให้ตัวละครแปลงร่างเป็นไอ้มดแดงควรใช้เทคนิคแบบใด

ก. Frame by Frame
ข . Motion Tween
ค . Mask Layer
ง. Shap
e Tween